کد ایران تندر 308664 کد آگهی
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سمنان
عنوان آگهی مزایده مالکیت زمین
شرح آگهی مزایده مالکیت زمین 1-سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین (بدون قید مساحت ) پلاک ثبتی 2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی نمره یکصد و پنجاه فرعی از نهصد و شصت سه اصلی 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شماره سه هزار و سیصد و چهل و نه 4-سند مالکیت شش دانگ یک قطعه باغچه پلاک ثبتی 5-اسناد مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی 6- سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ 7-شش دانگ یک قطعه محوطه به شماره چهار هزار و بیست و هفت 8-سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ هر یک دو قطعه زمین مزروعی پلاکهای ثبتی
تاریخ انتشار 1398-05-23 دریافت اسناد 1398-06-11
استان سمنان رسانه متشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
سایت مناقصات | مناقصه ها | مزایده | مناقصه