مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 895228 کد آگهی 140268460000111611
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
عنوان آگهی مزایده :یکباب خانه
شرح آگهی مزایده :یکباب خانه نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 5 فرعی از 2189 اصلی واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملک رودکی تهران استان تهران به مساحت 7/98 متر مربع متن ملک شماره 5 فرعی از 2189 اصلی واقع در بخش 10 حوزه ثبتی غرب استان تهران به مساحت ( 7 / 98 ) نود و هشت متر و هفتاد دسیمتر مربع . توضیحات ملک :به حدود:شمالاً:درب و دیواریست به طول ( 40 / 9 ) نه متروچهل سانتیمتر به کوچه شرقاً:به طول (50 / 10) ده متر و پنجاه سانتیمتر به شماره چهار فرعی از دو هزار و یکصد و هشتاد و نه اصلی جنوباً بطول ( 40 /9 ) نه متر و چهل سانتیمتر به دو هزا رو یکصد و نود اصلی غرباً به طول ( 50 / 10 ) ده متر و پنجاه سانتیمتر مربع به دو هزار و یکصد و هشتاد و نه اصلی. مشخصات ملک :سند مالکیت ششدانگ مورد ثبت به موجب سند انتقال قطعی شماره 24106مورخ 22 /01 /27 دفترخانه 4 تهران به آقای علی اکبر افضلی منتقل و در ذیل صفحه 515 دفتر املاک جلد 26 ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و با عنایت به مندرجات سوابق پرونده ثبتی مالک فوت و مالکیت مع الواسطه به شرح ذیل اعلام میگردد:مالکیت مهدی قربانی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 42162 تاریخ تولد 04 /11 /1361 صادره از مهران دارای شماره ملی 0060505818با جزء سهم 8 از کل سهم 14 به عنوان مالک هشت سهم مشاع از چهارده سهم عرصه و اعیان به استثنای ثمنیه اعیانی 4سهم از 14 سهم باشماره مستند مالکیت 20920 تاریخ 17/06/1400 دفترخانه اسناد رسمی شماره 716 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 599659 سری ه سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 140020301045034796 ثبت گردیده است.مالکیت معصومه افضلی سهم موروثی از مرحوم علی اکبر به مقدار 1 سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه ششدانگ در ذیل صفحه 516 دفتراملاک
تاریخ انتشار 1402-03-06 دریافت اسناد 1402-03-31
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینتررنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است