مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 807684 کد آگهی 140168460000503828
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران
عنوان آگهی مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی
شرح آگهی مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی به شماره 15056 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 1048 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران به مساحت 87.30 مترمربع مشخصات مالکیت: مالکیت کریم قائم پناه مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 0422902 سری ب سال 85 که در صفحۀ 340 دفتراملاک جلد 1219 ذیل شماره 286245 ثبت گردیده است. مالکیت ناصر قائم پناه مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 0422903 سری ب سال 85 که در صفحۀ 353 دفتراملاک جلد 2239 ذیل شماره 549463 ثبت گردیده است. با عنایت به نظریه کارشناسان و گواهی شهرداری مبنی بر احراز عدم قابلیت افراز ملک مورد تقاضا طی نامه 4018413 مورخ 8/6/1400 صادر شده است و طی ابلاغ شماره 4019181 مورخ 14/6/1400 به مالکین اخطار شده است.
تاریخ انتشار 1401-09-17 دریافت اسناد 1401-10-05
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است