مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803454 کد آگهی 140126460000099259
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان محلات
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده ششدانگ پلاک 869/ 2218 اصلی مفروز و مجزی شده از 453 فرعی از اصلی مذکور در صفحه 55، دفتر 307، ذیل شماره ثبت 38244 ، به مساحت 54/ 89 مترمربع بنام خانم مریم محمدی ثبت و صادر گردیده است. - عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان (وضعیت خاص طلق) به شماره 869 فرعی از 2218 اصلی قطعه نه تفکیکی مفروز و مجزی شده از 453 فرعی از اصلی مذکور بخش یک حوزه ثبت محلات به مساحت 54/ 89 مترمربع واقع در سمت شمالی طبقه دو، بانضمام انباری مسکونی قطعه شش تفکیکی به مساحت 66/ 5 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین یک و بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه شش تفکیکی به مساحت 12/50 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن. -طبق ظهر
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-07
استان مرکزی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است