مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803429 کد آگهی 140107460000173600
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار اجرای احکام شعبه 2 دادگـاه عمومی حقوقی شهرستان پارس آباد
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین مزروعی
شرح آگهی مزایده یک قطعه زمین مزروعی با مشخصات دو سهم مشاع از 16 سهم ششدانگ به مساحت 6هکتار (7500متر مربع ) از پلاک ثبتی 7 فرعی از 99 اصلی بخش 21 اردبیل متعلق به اقای الهوردی امیر ریاحی واقع در پارس اباد روستای پاراقشلاق به ارزش (7500متر مربع مشاع از 60000 متر مربع ) به مبلغ 9/200/000/000ریال ارزیابی گردیده است که در مورخه1401/10/05 از ساعت 10 الی11 از طریق مزایده در دایره اجرای احکام مدنی دادگستری پارس اباد به فروش خواهد رفت و مزایده از مبلغ فوق شروع و به آخرین قیمتی که از جانب خریداران پشنهاد شود واگذار خواهد شد . از خریداران بدواً 10 درصد قیمت پیشنهادی را نقداً بعنوان سپرده دریافت و جهت پرداخت بقیه آن حداکثر سی روز مهلت داده خواهد شد.در صورتیکه خریدار / خریداران ظرف مهلت مقرر انصرف یا عدم پرداخت خود را اعلام نمایند مبلغ سپرده در حق دولت ضبط خواهد شد طالبین جهت کسب اطلاع بیشتر و بازدید از مال / اموال مذکور پنج روز قبل از شروع مزایده طبق آدرس اعلامی در متن آگهی مراجعه و در صورت تمایل می توانند در وقت مقرر در جلسه شرکت نمایند.کلیه هزینه های اجرایی به عهده محکوم علیه خواهد بود ، ملک دارای پلاک ثبتی بوده و مبلغ کارشناسی قیمت پایه مزایده می باشد.
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-05
استان اردبیل رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است