مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803416 کد آگهی 140191460000471266
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)-غرفه ، بوفه ، مغازه و کارگاه
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پاکدشت
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده - ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24 مترمربع به شماره 120 فرعی از 31 اصلی واقع در قریه پلشت جزء بهنام پازوکی ورامین که شمالاً 6 متر به خیابان ، شرقاً به پلاک 121 فرعی، جنوباً 6 متر به پلاک 121 و غرباً 4 متر به پلاک 121 بنام آقای ناصرخلفی صادر سپس به موجب سند قطعی شماره 5240 مورخه 24/8/67 دفترخانه شماره 5 ورامین بنام آقای مرتضی عین اللهی منتقل گردیده است.با مصالح بنایی و سقف طاق ضربی با کف موزائیک و دیوار تا 60 / 1 متر سرامیک که داخل آن حدود 16 مترمربع نیم طبقه و یک چاله سرویس و با درب و شیشه فلزی و نمای سیمان احداث گردیده و طبق اظهارات داری برق میباشد . -ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162 مترمربع و 63صدم مترمربع ( 63 / 162) مترمربع به شماره 121 فرعی از 31 اصلی که در آن یک طبقه بنا به مساحت تقریبی 100 مترمربع با مصالح بنایی و سقف طاق ضربی و نمای سیمان که مقدار حدوداً 15 مترمربع آن تبدیل به مغازه با کف موزائیک و درب شیشه شده است واقع در قریه پلشت جزء بهنام پازوکی ورامین که شمالاً در پنج قسمت، اول بطول 3 متر وسی سانتیمتر دیواریست به حریم خیابان، دوم که شرقی محسوب است بطول چهار متر دیواریست اشتراکی سوم بطول شش متر چهارم که غربی محسوب است بطول چهارمتر که هر سه قسمت اخیر به دیوار دکان پلاک یکصد و بیست فرعی متصرفی خود مالک پنجم بطول دومتر و بیست سانتیمتر دربی است به خیابان، شرقاً بطول شانزده متر و نیم پی و دیواری است به متصرفی خود مالک، جنوباً بطول یازده متر و نیم نرده آهنی است به متصرفی خود مالک، غرباً بطول شانزده متر و سی سانتیمتر دیوار به دیوار خانه متصرفی آقای ولی عبدلی که عرصه آن برابر سند رسمی شماره 5537 مورخه 25/12/62 دفترخانه شماره سه ورامین با اجازه مالک متن واگذار گردیده و متعاقب آن سند قطعی طی شماره 5237 مورخه 22/8/67 دفترخانه شماره پنج ورامین بنام آقای مرتضی عین اللهی منتقل شده است .
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-21
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است