مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803408 کد آگهی 140109460000235881
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اجرای احکام شعبه 1 دادگـاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان گلپایگان
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده حسب سند سماره 816710 ب/99 مورخه بیست و سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود ونه خانم زهره تدین مالک یک سهم مشاع از سی سهم عرصه و اعیان پلاک دویست و سی و پنج فرعی از چهار اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبت ملک گلپایگان به مساحت 4911 متر مربع می باشد که در خصوص ارزیابی آن با توجه به موقعیت زمین و جاده دسترسی آن و نوع کار بری ان که کشاورزی می باشد ودر نظر گرفتن اینکه فاقد حقابه می باشد از قرار هر متر مربع 18000000 ریال و در مساحت 4911 متر مربع مبلغ 88398000000 ریال ( هشتاد و هشت میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون ریال )ارزیابی شده که مبلغ مزایده از قیمتهای مذکورشروع وتاریخ مزایده روز چهارشنبه مورخه 30/9/1401از ساعت8:30شروع ومحل مزایده دفتراجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری میباشد شرکت کنندگان میتوانند 5روز قبل از مزایده از مورد مزایده دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد و میبایست 10% بها را فی المجلس ومابقی را ظرف یک ماه پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شدو کلیه متقاضیان خرید میبایست یک روز قبل از شروع مزایده نسبت به تهیه برگ ضمانت نامه از بانک قوامین اقدام نمایند
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-30
استان اصفهان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است