مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803404 کد آگهی 140168460000486895
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه 1 اجرای احکام مدنی مجتمع شهید باهنر تهران
عنوان آگهی مزایده آپارتمان
شرح آگهی مزایده آپارتمان بشماره 8426 فرعی از 80 اصلی قطعه 9 تفکیکی بلوک 1 مفروز و مجزی شده از 7922 فرعی از اصلی مذکور ، بخش یازده حوزه ثبت ملک شمیران تهران بمساحت 149/21 مترمربع واقع در سمت شمال شرقی طبقه یک که 3/28 مترمربع آن بالکن است ، بانضمام انباری مسکونی قطعه 49 تفکیکی بمساحت 4/33 مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین دو ، بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 175 تفکیکی بمساحت 11 مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین سه ، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن ، طی مستند مالکیت : انتقال قطعی شماره 55044 تاریخ 97/12/11 دفترخانه 248 تهران ، بنام آقای کیوان عباس چی ثبت و سند صادر گردیده است و محدودیت دفتر املاک : مازاد دارد رهنی شماره 55046 مورخ 97/12/11 دفترخانه 248 تهران بنفع بانک پاسارگاد ، رهنی شماره 55045 مورخ 97/12/11 دفترخانه 248 تهران بنفع بانک پاسارگاد ، عرصه ملک زمین طلق پلاک 7922 فرعی از 80 اصلی بخش 11 بمساحت 5362/3 مترمربع که مطابق صورتمجلس تفکیکی با شماره رایانه 139720401056000184 مورخ 97/5/2 اجرای مقررات شده ، توضیحات برابر سند اجاره شماره 108393 مورخ 97/11/16 دفترخانه 350 تهران از عرصه به مدت 99 سال در اجاره توزیع نیروی برق تهران بزرگ میباشد ، سابقه پلاک مفروزی طبق بخشنامه 23511/51 مورخ 91/1/29 در راستای استاندارد سازی اسناد کاداستری پلاک ثبتی 355 فرعی از 80 اصلی باقیمانده از اصلی مذکور به پلاک 7922 فرعی از 80 اصلی مفروز و مجزی شده از 355 فرعی تغییر یافت . استعلام اعتبار سند مالکیت فوق الذکر و جریان ثبتی جدید ، همچنین استعلام سابقه اسناد رهنی و بازداشتهای متصوره مقدم و مؤخر مترتب بر پلاک ثبتی فوق از سوی آن اجرای احکام محترم قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی ، ضروری است . مشخصات عمومی آپارتمان مورد نظر آپارتمان مورد تعرفه در سمت شمال شرقی طبقه اول از بلوک A یک ساختمان 15 طبقه با قدمت حدود چهار سال با مجموعاً حدود 154 واحد آپارتمان که
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-30
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است