مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803390 کد آگهی 140109460000235735
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی)
عنوان آگهی مزایده -ملک
شرح آگهی مزایده -ملک به شماره پلاک ثبتی 4903 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 14 ثبتی اصفهان : 1- محل معرفی شده مورد بازدید به آدرس اصفهان-رهنان- میدان امام حسن مجتبی – کوچه شاهد نبش فرعی دو کدپستی 14843- 81898 باعرصه ششدانگ 191 مترمربع طبق سندمالکت و اعیانی حدود 195 مترمربع شامل زیرزمین19 مترمربع انباری و طبقه همکف 117 مترمربع مسکونی و به میزان 52/24 مترمربع دارای عقب نشینی و میزان باقی مانده عرصه پس از کسر عقب نشینی 138/76 مترمربع و دارای کاربری مسکونی بوده منزل فوق از تاریخ 1401/03/02 لغایت 1402/02/25 در اجاره مستأجربوده ماهیانه به مبلغ 15/000/000 ریال و مبلغ 000/ 000/ 700 ریال رهن می باشد . لذا به نظر اینجانبان ارزیابی بر روی ششدانگ کل ملک فوق با توجه به توضیحات مشروحه و موقعیت محل و شرایط روز حاکم بر عرضه و تقاضا ونوع کاربری و ابعاد و مساحت و میزان عقب نشینی اعلام شده و نوع و قدمت ساخت و مصالح مصرفی و جمیع عوامل مؤثر دیگر در قضیه جمعاً به مبلغ 20/000/000/000ریال معادل دو میلیارد تومان برآورد و اعلام می گردد. 2-ملک به شماره پلاک ثبتی 8687 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 14 ثبتی اصفهان : محل معرفی شده مورد بازدید به آدرس اصفهان- بلوار امام خمینی – خیابان درخشان- بن بست صدف- کدپستی 93171-81899 به مساحت 113/96 مترمربع واقع در طبقه یک به انضمام پارکینگ واقع در حیاط قطعه چهار تفکیکی به مساحت 12/5 مترمربع واقع در همکف ششدانگ و دارای کاربری مسکونی بوده و فاقد عقب نشینی می باشد و ملک در اختیار خود مالک بوده
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-07
استان اصفهان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است