مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803373 کد آگهی 140127460000239739
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شیروان
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده شش دانگ ملک ،مبلغ 8.056.200.000 ریال وارزش 5.157 دانگ مشاع باقیمانده از شش دانگ مبلغ 6.924.304.000 ریال(شش میلیارد و نهصد وبیست وچهار میلیون وسیصد وچهارهزار ریال) تعیین واعلام می گردد. به آدرس: شیروان -پشت اداره راه وترابری ازناحیه کارشناس به مبلغ 6/924/304/000 ریال ارزیابی شده است رادرخصوص پرونده اجرایی به کلاسه شماره 0001002 درحضورنماینده دادستان ودادورزاجرای حقوقی بفروش برساندمورد مزایده ازقیمت کارشناسی مذکورشروع وبه فرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نمایند واگذارخواهدشدهزینه های جاری – نقل وانتقال سند وتحویل مال برعهده خریدارمی باشدوهزینه هاوبدهی های معوقه برعهده محکوم علیه می باشد. تحویل مال (ملک)تابع مقررات مربوطه می باشد% مکان مزایده : دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول اج
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-23
استان خراسان شمالی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است