مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803353 کد آگهی 140168460000490429
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
عنوان آگهی مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی
شرح آگهی مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در شرق طبقه سوم به مساحت06 /75مترمربع که47 /2مترمربع آن بالکن است قطعه8تفکیکی با پلاک ثبتی104053فرعی از4476 اصلی واقع در بخش7تهران و بانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه3تفکیکی به مساحت80 /10مترمربع واقع در طبقه زیرزمین و بانضمام ششدانگ انباری قطعه6تفکیکی به مساحت44 /1مترمربع واقع در طبقه زیرزمین و با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات می باشد که به موجب سند انتقال فوق الذکر تمامی ششدانگ این آپارتمان به آقای نادر کریمیان منتقل شده است. 2-از نظر معاینه محلی
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-30
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است