مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803338 کد آگهی 140127460000239515
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بجنورد
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده ملک مورد نظربازدید و پس از بررسی و معاینه فنی محل گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد :مدارک ومستندات :سند مالکیت تک برگی به شماره 195753 99/ج مورخه 1400/06/15 ششدانگ یک عرصه واعیان یک باب منزل مسکونی تحت پلاک 1 فرعی از 3257 اصلی بخش ثبتی یک بجنورد به مساحت عرصه 246/17 متر مربع و با مختصات utm(529808-4147908) و کد پستی 9414783628 بنام علیرضا یزدانی با حدود اربعه ذیل الذکر:شمالاً : در چهار قسمت که قسمت سوم آن شرقی است : 1 -دیوار به دیوار به طول 4/80 متر به پلاک مجاور2-دیوار به دیوار به طول 14/50 متر به پلاک مجاور3-دیوار به طول 6/55 متر به پلاک مجاور4-دیوار به طول 10/90 متر به پلاک مجاور شرقاً : درب ودیواریست به طول 4.50 متر به ممرعام جنوباً : دیواریست مشترک به طول 30متر به پلاک مجاور غرباً : دیوار به دیوار به طول 9.70 متر به پلاک مجاورتوضیحات سندمالکیت:سابقه پلاک تجمیعی پلاکهای فرعی 1 از 3126و3257 اصلی بخش بجنورد براساس استاندارد سازی شماره 23511/91 مورخه 1391/01/29 سازمان ثبت و برابرصورتجلسه تجمیعی شماره 29496/97/29 اداره ثبت ناحیه یک بجنورد به پلاک یک فرعی از 3257 اصلی تغییر یافت.اصل سند به رویت اینجانب رسید .اعیانی موجود دراین ملک بنای با قدمت بالای 30 سال به مساحت حدود 105 متر مربع با سقف شیروانی و غیر قابل استفاده که در زمان بازدید این ملک به عنوان انباری مورد استفاده بوده است. ملک دارای یک سری انشعابات آب و برق و گاز می باشد. باتوجه به موقعیت ملک و نوع کاربری آن بنای موجود و مصالح بکار رفته و با در نظر قیمت عرف محل و بدون لحاظ دیون ملک به افراد حقیقی و حقوقی ارزش ششدانگ ملک به مبلغ 27000000000 ( بیست و هفت میلیارد) ریال به قیمت روز تقویم می گردد.
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-03
استان خراسان شمالی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است