مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803336 کد آگهی 140168460000489034
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۱۹۱۴ مترمربع به شماره ۱۰۹۷ اصلی مفروز و باقیمانده در راستای استانداردسازی به پلاک ۵۷ فرعی از ۱۰۹۷ اصلی تغییر یافته است واقع در اراضی امامزاده قاسم شمیران ... (فهرست مالکین مشاعی و میزان سهم مشارالیهم در پلاک ثبتی مذکور در ادامه نامه مزبور درج شده است) مالکین مشاعی و میزان سهم مشارالیهم در پلاک ثبتی فوق الذکر میباشد و استعلام آخرین وضعیت خاطر نشان میسازد گزارش کارشناسی تقدیمی فارغ از احراز فهرست مالکین مشاعی و میزان سهم مشارالیهم در پلاک ثبتی وی مالکیت و استعلام اسناد رهنی احتمالی و بازداشتی احتمالی از اداره ثبت منطقه مربوطه قبل از برگزاری مزایده حسب صلاحدید مقام قضایی مربوطه مد نظر قرار گیرد. مطابق مندرجات تصویر دفترچه سند مالکیت ابرازی با شماره ورقه مالکیت ۴۱۰۱۱ شماره ملک ۱۰۹۷ شماره ثبت ۸۳۵۸ دفتر ۴۰۱ صفحه ۴۳۸ بخش ۱۱ تهران دهم بهمن ماه 1343 ملک و محل آن ششدانگ یک قطعه زمین که در شمال غربی و شرقی آن، احداث ساختمان و دکاکی شده است بمساحت یکهزار و نهصد و چهارده متر مربع بشماره یکهزار و نود و هفت مفروز و مجزی شده و باقیمانده از قطعه زمین پلاک شماره نامبرده واقع در شمیران بخش یازده تهران انتقالی از محمد حسن ایجادی طبق ماده سی و چهار قانون ثبت مطابق مندرجات پایانکار ساختمان مضبوط در پرونده اجرایی پلاک ثبتی ۱۰۹۷ اصلی نشانی ملک دربند ایستگاه صالحی پلاک ۲۰۴ مسا
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-26
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است