مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 653326 کد آگهی 140047460000255536
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی بخش خرم آباد استان مازندران
عنوان آگهی مزایده باغ
شرح آگهی مزایده ) باغ مرکبات به نشانی شیرج محله کوچک خیابان شهید ناجی به حدود اربعه شمالا به باغ سلطنت نوری شرقا به باغ حجازی جنوبا به خیابان شهید ناجی و غربا به باغ موسی حسینی و محمد ریاضی محدود میباشد مساحت آن حدود 7000 مترمربع که بصورت باغ مرکبات مثمر میباشد که سه دانگ آن متعلق به مورث اصحاب دعوی که ارزش سه دانگ آن مبلغ 87.500.000.000 ریال برمبنای ارزش پایه تعیین وبرآورد میگردد. 2) باغ مرکبات به نشانی شیرج محله به سمت فرعی ناجی وصل به خیابان حسن کلایه به حدود اربعه شمالا به باغ وراث سید حسین ریاضی شرقا محدود است ملک وراث عباس حسینی وجنوباً وغرباً محدود است به خیابان ، بمساحت حدود 5650 متر مربع ، که مساحت1400 مترمربع ازآن که متعلق به مورث اصحاب دعوی است که ارزش مساحت 1400متر مربع که بصورت باغ مرکبات میباشد با توجه به توضیحات ارائه شده به مبلغ 35.000.000.000 ریال برمبنای ارزش پایه تعیین وبرآورد میگردد. 3) باغ کیوی به نشانی شیرج محله به سمت فرعی ناجی وصل به خیابان حسن کلایه به حدود اربعه شمالا به زمین حمیده ورمضان ریاضی شرقا به خیابان و جنوبا به زمین کربلایی عباس حسینی وغربا به زمین موسی حسینی و وراث سید علی حجازی به مساحت حدود 2750 متر مربع میباشد که سه دانگ آن متعلق به مورث اصحاب دعوی مباشد که ارزش سه دانگ مبلغ 38.500.000.000 ریال برمبنای ارزش پایه تعیین وبرآورد میگردد. 4) ششدانگ یک قطعه زمین آبی واقع در حسنکلایه خرم آباد به پلاک ثبتی 52 فرعی از 41 اصلی بخش 3تنکابن بمساحت ششدانگ 9300 مترمربع که باالسویه در مالکیت مرحوم قربانعلی ومحمد اسماعیل ریاضی مستقر بوده که 807.5 سهم مشاع بموجب سند شماره 34654 مورخ 14/12/1347 دفترخانه 47 تنکابن به رمضان ریاضی انتقال قطعی گردید وهمچنین مساحت 300مترمربع را به خانم زهرا ریاضی جهت احداث منزل مسکونی واگذار شده است فلذا مساحت باقیمانده از این سند 8192.5 مترمربع میباشد که مرحوم قربانعلی ریاضی سه دانگ مالک بوده که ارزش سه دانگ آن مبلغ 102.406.250.000 ریال برمبنای ارزش پایه تعیین وبرآورد میگردد. 5
تاریخ انتشار 1400-11-07 دریافت اسناد 1400-11-19
استان مازندران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است