مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 435748 کد آگهی
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
عنوان آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان
شرح آگهی مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمال شرق طبقه همکف به شماره 39147 فرعی از 116 اصلی قطعه 4 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 905 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به مساحت 57/72 مترمربع بانضمام انباری قطعه 4 تفکیکی به مساحت 30/2 مترمربع واقع در سمت جنوب انباری 3 زیرزمین یک که یک جلد سند سه دانگ مشاع از ششدانگ آن به شماره دفتر الکترونیکی 139720301145033095 و شماره چاپی 892021 ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است
تاریخ انتشار 1399-05-12 دریافت اسناد 1399-05-22
استان تهران رسانه منتشرکننده سایتهای اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است