مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 411188 کد آگهی
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قائم شهر
عنوان آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی دارای پلاک ثبتی 2128 فرعی از 25 اصلی با وضعیت خاص طلق واقع در بخش 16 حوزه ثبت قائمشهر بمساحت 472/40 مترمربع با بر 15 متر می باشد با حدود اربعه بقرار : شمالا"در 8 قسمت که قسمت های چهارم و ششم شرقی است بدیوار بطول های 1/70 متر و 5/80 متر بشماره 25/899 اصلی و 12/80 متر بشماره 25/260 اصلی و 0/50 متر و 2/10 متر بشماره 25/900 اصلی و 5 متر و 6/50 متر بشماره 25/2058 اصلی و دیوار بدیوار بطول 0/80 متر بشماره 25/2058 اصلی- شرقا" در 2 قسمت درب و دیواریست بطول های 15 متر و 1/20 متر به شارع عام و کوچه بن بست- جنوبا" در 4 قسمت که قسمت دوم آن شرقی است بدیوار بطول های 27/50 متر و 11/40 متر بشماره 25/158 اصلی و 5/20 متر بشماره 25/157 اصلی و دیواریست بطول 5 متر به 25 اصلی-غربا"در 2 قسمت دیواریست بطول های 6/60 متر و 6/80 متر به 25 اصلی ملک برابر نامه اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر بشماره 96/9843 مورخ 1396/08/21 راجع به افراز سهم مشاعی در پلاک ثبتی اعلام گردید
تاریخ انتشار 1399-03-10 دریافت اسناد 1399-03-31
استان مازندران رسانه منتشرکننده سایتهای اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است