سایت مناقصات ایران تندر - پایگاه مناقصات کشور,مناقصه,مناقصه ها،مناقصات،مزایده • چگونه در مناقصه ها افغانستان شرکت کنیم

چگونه در مناقصه ها افغانستان شرکت کنیم

چگونه در مناقصه ها افغانستان شرکت کنیم


چگونه در مناقصه ها افغانستان شرکت کنیم
 
شرکتهای ایرانی جهت حضور در مناقصه های افغانستان ابتدا می بایست نسبت ثبت شرکت در افغانستان اقدام نمایند تا مالیات آنها دو درصد محاسبه گردد. شرکتهای خارجی برای ثبت شرکت خود در افغانستان در صورتیکه بخواهند شرکت تولیدی ویا خدمات فنی ومهندسی برای حضور در مناقصه ها ثبت نمایند باید به اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) مراجعه نمایند.
 
لازم بذکر است شرکتهای خدمات فنی و مهندسی درصورتیکه شرکتی در افغانستان به ثبت برسانند مالیاتشان 2 درصد محاسبه شده و در غیر این صورت مالیاتشان 7 درصد محاسبه می گردد.
 
در صورتیکه رئیس و معاون شرکت در افغانستان حضور داشته باشند میتوانند مستقیماً به اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان ( آیسا ) مراجعه نمایند و شرکت خویش را به ثبت برسانند وبرای این انجام امر به مدارک ذیل نیاز است :
 
تکمیل فرم اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان (آیسا)
انتخاب نام شرکت قابل ذکر است نامی را که انتخاب میشود می بایست به آن نام شرکت دیگری در افغانستان نباشد .پیشنهاد میگردد چندین نام مطرح گردد.
کپی رنگی گذرنامه رئیس و معاون شرکت .
8 قطعه عکس رنگی 4 × 3 رئیس و معاون شرکت .
 کپی اساسنامه شرکت.
قرارداد اصلی  آدرس دفتر درافغانستان .
در صورت عدم حضور رئیس و معاون باید برای ثبت شرکت یک وکیل ترجیحا افغان با هماهنگی با رایزن بازرگانی بگیرند  و باید وکالت نامه رسمی برای شخصی که امور ثبت شرکت را در افغانستان پیگیری می کند ارسال نمایید . وکالت نامه باید مورد تأیید دارالترجمه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران وسفارت ایران  در افغانستان قرارگرفته باشد ، که پس از تایید سفارت ایران در افغانستان این وکالت نامه  به وزارت امورخارجه  افغانستان برای تایید ارسال و پس تایید آن وزارتخانه ، مدارک برای طی مراحل به اداره حمايت سرمایه گذاری افغانستان( آیسا) جهت دریافت جواز کسب ارسال می گردد.
 
بعد از پایان ثبت شرکت برای دریافت مناقصه ها افغانستان میتوان به وب سایت  ذیل مراجعه نمود:
 
www.etender.ir
 
3- اسناد و فرم های استاندارد تدارکاتی جهت حضور در مناقصه ها
 
 
ادارات کشور افغانستان موظف هستند، شرط نامه ها، فرم های قرارداد و سایر فرم های استاندارد را که توسط ادارۀپالیسی تدارکات کشور افغانستان تهیه و ترتیب می گردد، در امور تدارکاتی و مناقصه ها مورد استفاده قرار دهند.
 
1-3 )شرایط عمومی داوطلبان:
 
داوطلب واجد شرایط ذیل در مراحل شرکت در مناقصه می تواند شرکت نماید:
 
1-    1-3 -توانمندی پرداخت مالیات را داشته باشد.
 
2-    1-3 - در حال ورشکستگی یا انحلال قرار نداشته باشد.
 
3-    1-3 - فعالیت های تجارتی شرکت با تاخیر مواجه نشده باشد. و در موارد فوق الذکر به مراجع عدلی و قضایی معرفی نشده باشد.
 
4-    1-3 - تضاد در منافع درآمدی نداشته باشد.
 
5-    1-3- در طی سه سال قبل از شرکت در مراحل تدارکاتی، با تخلفی در تجارت یا سوء رفتار و یا اظهارات غلط، از طرف محکمه محکوم نگردیده باشد.
 
6-     1-3 - داوطلب بر اساس احکام مندرج در این قانون از شرکت در مراحل تدارکاتی محروم نگردیده باشد.
 
7-    1-3 - همچنین داوطلبی می تواند در مراحل تدارکاتی شرکت نماید که ثابت نماید، توانایی فنی، منابع مالی، تجهیزات و سایر تسهیلات فزیکی، قابلیت اداری، تجربۀ مربوط در موضوع مناقصه، شهرت تجارتی و کارکنان لازم برای اجرای قرارداد را دارا می­باشد.
 
8-    1-3 - اداره برگزاری مناقصه موظف است شرایط و قابلیت داوطلبان را مطابق معیارها و طرزالعمل های مندرج در اسناد ارزیابی توانمندی داوطلبان و شرط نامه و طبق احکام مندرج در قانون تدارکات، ارزیابی نماید. و این ارزیابی قبل از ارسال قیمتهای پیشنهادی به اداره صورت می­گیرد.
 
داوطلبانی که در مورد شرایط و توانمندی خود اطلاعات کاذب را ارائه می نمایند یا در مورد موضوعات مهم اطلاعات غیردقیق یا ناکافی را بیان می کنند یا اینکه در مورد موضوعات قرارداد اطلاعات غیردقیق یا ناکافی را ارائه وبا وجود تقاضای اداره آن را بدون تأخیر تصحیح ننمایند، از اشتراک در داوطلبی محروم می­گردد.
 
 
 
2-3 )ارزیابی توانمندی داوطلب
 
ارزیابی توانمندی داوطلب به منظور تشخیص داوطلب واجد شرایط بر اساس بند شرایط داوطلب در این قانون صورت می­گیرد.
 
اسناد ارزیابی که حاوی اطلاعات جهت تکمیل درخواست ارزیابی توانمندی می باشد، به داوطلبانی سپرده می­شود که به اعلان داوطلبی پاسخ کتبی ارائه نموده باشند. داوطلب مکلف است بعد از انتشار اعلان در تدارکات داخلی طی مدت (7) روز کاری و در تدارکات بین المللی طی مدت 14 روز کاری اطلاعات مورد نیاز را به اداره مربوطه ارائه نماید.  در صورتی که داوطلب در این مدت، پاسخی ارائه ندهد، بر حسب تقاضای داوطلب، این مدت برای یکبار دیگر تمدید می گردد و موضوع به سایر داوطلبان به طور کتبی ابلاغ می­گردد.اسناد ارسالی توسط داوطلبان از طرف اداره ارزیابی گردیده و از داوطلبانی که در نتیجۀ ارزیابی موفق می­گردند، دعوت به عمل می­آید تا پیشنهادات خود را برای مراحل تدارکاتی ارسال نمایند.
 
3-3 )اعلان مناقصه ها و تدارکات
 
اعلان مناقصه ها وتدارکات حاوی مطالب ذیل می­باشد:
 
1-       3-3- موضوع تدارکات
 
2-       3-3- نحوه دریافت شرطنامه
 
3-       3-3 - تعیین مدت زمان لازم برای تهیه و تحویل پیشنهاد و زمان و محل برگزاری جلسۀ ارزیابی.
 
4-       3-3 - مشخص شدن آدرس ادارۀتدارکاتی.
 
5-       3-3 - اخذ تأمینات.
 
4-3 ) روش تدارکات
 
تدارکات به یکی از روش های ذیل صورت می­گیرد:
 
1-       4-3- درخواست نرخ دهی عمده.
 
2-       4-3- داوطلبی باز.
 
3-       4-3- داوطلبی مقید.
 
4-       4-3- تدارک از منبع واحد.
 
5-       4-3- مراحل مطالبۀ پیشنهادات.
 
6-       4-3- دعوت داوطلبان در تدارکات پیچیده.
 
7-       4-3- تدارکات زیربنا و اعطای امتیازات.
 
    انتخاب روش مناسب برای پیشبرد مراحل تدارکاتی طبق احکام این قانون در پلان تدارکات، پیش بینی میگردد.
 
 5-3 ) شرطنامه
 
 شرطنامه به داوطلبان واجد شرایطی که به اعلان دعوت داوطلبی پاسخ مثبت ارائه نموده اند، ارسال یا سپرده می­شود.
 
شرطنامۀ که از طرف اداره تهیه می­شود، اساس داوطلبی بوده و حاوی مطالب ذیل می­باشد:
 
1-5-3- شرایط در مورد نحوه تهیه و تسلیم پیشنهادها و تاریخ و محل باز نمودن آنها.
 
2-5-3- تعیین معیارهای بررسی پیشنهادها.
 
3-5-3- توضیح اندازۀ تأمینات مالی.
 
4-5-3- روش و شکل اجرای تدارکات.
 
5-5-3- طرز تأدیۀ وجوه قابل پرداخت.
 
6-5-3- مطالبۀ حق الزحمه ها در پیشنهاد و قیمت مجموعی.
 
7-5-3- تثبیت مشخصات کیفیت، کمیت، ماهیت و نوع فعالیت تدارکاتی.
 
8-5-3- معیار اهلیت قراردادی طبق احکام این قانون.
 
9-5-3- حالات غیرمترقبه (فورس ماژور) در رابطه به مسئولیت های ناشی از تأخیر در انجام تعهدات قراردادی یا اداره یا فسخ قرارداد.
 
6-3 ) تسلیم پیشنهادها
 
تاریخ و زمان تسلیمی پیشنهادها بعد از نشر اعلان داوطلبی با توجه به شرایط از (7) الی (90) روز کاری می­باشد، مگر این که در قانون طور دیگری توضیح داده شده باشد.پیشنهاد، توسط داوطلب یا نمایندۀ با صلاحیت وی امضاء و قبل از تسلیمی مهر و موم می­گردد.
 
تاریخ تحویل اسناد مطابق تاریخ خاتمه ای است که در اسناد ارائه شده است. پیشنهادهای که بعد از تاریخ خاتمه تحویل داده می­شود، بدون باز شدن مسترد می گردد.
 
7-3 ) باز نمودن و ارزیابی پیشنهادها
 
پیشنهادها بعد از تسلیم در جلسۀ عمومی در اسرع وقت مطابق محتویات شرطنامه توسط هیئت ارزیابی پیشنهادها و با حضور داوطلبان یا نمایندگان قانونی آنها باز می­شود.
 
شهرت، آدرس و قیمت پیشنهاد شده، توسط هیئت ارزیابی در صورت جلسه ای درج و توسط تمام داوطلبان شرکت کننده امضاء می­گردد.
 
پیشنهادها تا مدت معینۀ مندرج در شرطنامه قابل اعتبار می­باشد. مدت اعتبار پیشنهاد بر اساس موافقت داوطلب، قابل تمدید می باشد
 
1-    7-3-  هیئت ارزیابی، پیشنهادها را بر اساس معیارهای ارائه شده در شرط نامه بررسی و مقایسه می نماید.
 
2-    7- 3 - اداره می تواند در مورد پیشنهادها اطلاعات کتبی بیشتری را از داوطلب مطالبه و آنرا تحت بررسی قرار دهد.
 
3-    7-3 -  اداره نمی تواند تقاضای مبنی بر تغییر در پیشنهادها را قبول یا در مورد شرایط آن با داوطلبان مذاکره نماید.
 
4-    7-3 - پیشنهاد برنده، پیشنهادی است که بعد از ارزیابی، کم ترین قیمت را پیشنهاد نموده و موارد ذیل در آن رعایت گردیده باشد:
 
5-    7-3- احکام این قانون در رابطه با قبولی پیشنهاد.
 
6-     7-3-  معیارهای مندرج شرطنامه.
 
7-    7-3- پیش بینی هزینه فعالیت، حفظ و مراقبت و ترمیم اجناس یا امور ساختمانی، زمان تسلیم، مشخصات اجناس و یا ساختمانی و طرز تأدیه و شرایط پرداخت هزینه ها.
 
8-    7-3- اثرات پیشنهاد بر تولیدات، کارگر، مواد داخلی، انتقال تکنالوژی و انکشاف مهارت های فنی، اداری، علمی و عملی و محیط زیست در داخل کشور.
 
9-    7-3- هیئت ارزیابی اشتباهات حسابی پیشنهادها را تصحیح می­نماید.
 
 
ایران تندر با سابقه بيش از ده سال فعاليت در عرصه اطلاع رساني اطلاعات مناقصه ها و مزايده ها با بهره گيري از نوين ترين روش هاي نرم افزاري و استفاده از سيستم هاي جديد اطلاع رساني و همكاري با كارشناسان مجرب و متعهد ، کلیه اطلاعات "مناقصه ها"،"مزایده ها"،"ارزیابی کیفی"،"فراخوان ها" و دیگر اطلاعات مورد نیاز مدیران نظیر "نرخ های ارز"،"شاخص های اقتصادی"و"نمایشگاهها" را روزانه بر اساس زمینه های فعالیت شما طبقه بندی شده و طی ساعات اداری از طریق "سایت"،"ایمیل"،"فاکس"و "پیام کوتاه"به همراه اسناد شرکت در مناقصه ها یا مزایدات را برای شما ارسال می کند . 
 
مزایا 1- "جامع بودن" (حتی یک آگهی را نیز از دست نخواهید داد) 2- اطلاع رسانی "ارزیابی کیفی" ، "فراخوان ها" و "نرخ های ارز"بصورت رایگان  3- تعرفه مناسب  (کمترین میزان تعرفه در بین شرکتهای همکار)  4- دریافت و ارسال "اسناد" در سراسر کشور بصورت رایگان  5- دسترسی نامحدود به کلیه رشته ها در اشتراک سایت 6-ارسال اطلاعات بصورت روزانه به سه آدرس ایمیل  7 -تنها شرکت ارائه دهنده "اطلاع رسانی" از طریق پیام کوتاه  8 - با تفاضل بيش از 90 – 70 "آگهی"در روز نسبت به ساير همكاران  9- تخفیف نقدی برای سرویس های تبلیغاتی 
 
قابل توجه مدیرانی که تمایل به کاهش هزینه های خود دارند. جهت درخواست ارسال یک نمونه رایگان و آشنایی با خدمات با ما تماس بگیرید.
 
02177582924
0216246680
www.etender.ir
www.irantender.info
info@etender.ir
استان تهران - شهر تهران - بزرگراه امام علی -تقاطع سبلان -  شهید نظری - شماره 26- ساختمان ایران تندر