سایت مناقصه ایران تندر - پایگاه مناقصات کشور,مناقصه,مناقصه ها،مناقصات،مزایده

مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده


فصل اول - چارچوب اسناد بین الملل

·        مقدمه

در حالت کلی اسناد مناقصات بین الملل به چند بخش کلی تقسیم می شوند. برخی از این بخشهای شامل اجزای ریزتر بوده و برخی نیز به تنهایی دارای هویت مستقل می باشند. می توان اسناد را به سه جفت بخش و چندین بخش منفرد تقسیم کرد که شامل موارد زیر می باشد:

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

1

راهنمای پیشنهاد دهندگان

اطلاعات مورد نیاز پیشنهاد دهندگان

Instruction to Bidders (ITB)

Bid Data Sheet (BDS)

2

معیارهای ارزیابی

فرمهای ارزیابی

Evaluation and Qualification Criteria

Bidding Forms

3

شرایط عمومی پیمان

شرایط خصوصی پیمان

General Conditions (GC)

Particular Conditions (PC)

4

کشورهای مورد قبول

Eligible Countries

5

الزامات کارفرما (مشخصات فنی)

Employer's Requirements

6

فهرست مقادیر

Bill of Quantities

7

نقشه ها

Drawings

لازم به ذکر است که اسناد می تواند شامل بخشهای دیگری نیز باشد که به طبع مناقصه به موارد فوق اضافه شده و یا حتی از آن کاسته می شود.

اسناد پیش ارزیابی قالبا شامل بخشهای 1، 2 و 4 می باشند. بخش 2 ارائه شده در اسناد پیش ارزیابی نیز مختصر تر خواهد بود.

در ادامه به توضیح بخشهای 1 الی 4 خواهیم پرداخت. بخشهای 5 تا 7 فراخور هر مناقصه کاملا تغییر خواهند کرد.

·        راهنمای پیشنهاد دهندگان و اطلاعات مورد نیاز پیشنهاد دهندگان (بخش 1)

این بخش شامل دو قسمت می باشد که مکمل یکدیگرند. اطلاعات کلی در رابطه با نحوه بستن اسناد، نحوه مهر و موم کردن اسناد، نحوه مجلد کردن اسناد، موارد مورد نیاز برای تنظیم قراداد مشارکت و در حالت کلی نحوه تهیه اسناد پیشنهادی در قسمت راهنمای پیشنهاد دهندگان (ITB) ارائه شده و موارد مکمل آن از جمله نام و نشانی کارفرما، تعداد نسخ مورد نیاز، محل و تاریخ تحویل اسناد در قسمت اطلاعات مورد نیاز پیشنهاد دهندگان (BDS) ارائه شده است.

این بخش از اسناد غالبا در مرحله مناقصه و گردآوری اسناد کاربرد داشته و پس از امضاء پیمان و شرایط عمومی و خصوصی، دیگر کاربردی ندارد. لیست اسناد عمومی (اساسنامه، آگهی تغییرات و ...) مورد نیاز برای مناقصه از این بخش از اسناد قابل استخراج می باشد.

·        معیارهای ارزیابی و فرمهای ارزیابی (بخش 2)

این بخش شامل دو قسمت می باشد که مانند بخش یک مکمل یکدیگرند. کلیه موارد امتیاز آور جهت ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان در بخش معیارهای ارزیابی توضیح داده شده و فرمهای مورد نیاز جهت نشان دادن نیازمندیهای مورد نظر در فرمهای ارزیابی ارائه گردیده است. غالبا معیارهای ارزیابی شامل کارهای مشابه، ماشین آلات مورد نیاز، نیروی انسانی ضروری و ... می باشد که هر کدام فرم خاص خود را داشته که در فصول بعد ارائه خواهد شد. جهت کسب امتیاز فنی مناسب مطالعه این بخش و پر کردن فرمهای مورد نیاز ضروریست. لیست اسناد فنی مورد نیاز در مناقصه، از این بخش قابل استخراج می باشد.

·        شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان (بخش 3)

این بخش شامل دو قسمت می باشد که مانند بخشهای دیگر مکمل یکدیگرند. اغلب شرایط عمومی استفاده شده در اسناد بین الملل شرایط عمومی پیمان تیپ فیدیک (FIDIC) می باشد که فراخور نوع مناقصه انتخاب شده و در اسناد گنجانده می شود. این بخش از اسناد غالبا در مرحله بعد از عقد قرارداد کاربرد داشته لیکن در بسیاری از موارد دارای نکات کلیدی می باشند که جهت برآورد قیمت الزامیست. همچنین غالبا قسمتی نیز به این بخش اضافه می گردد که در آن فرمت موافقت نامه، فرمت ضمانت نامه ها و ... ارائه شده است.

تعاملات آتی پیشنهاد دهنده و کارفرما در این بخش ارائه شده است.

·        کشورهای مورد قبول (بخش 4)

قبل از اقدام به تکمیل اسناد بررسی این بخش الزامی می باشد. در اکثر اسناد محدودیتهایی جهت برخی از کشورها جهت شرکت در مناقصه اعمال می گردد که باید به آن توجه کافی نمود. برای مثال در اسناد تامین مالی شده توسط بانک توسعه آسیا (Asian Development Bank) فقط کشورهای عضو قابلیت حضور دارند که ایران جزو این کشورها نبوده و در نتیجه قابلیت شرکت در مناقصات مذکور را نخواهد داشت.

تمامی فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است